ماساژدرمانی

14 مهر 1400
زالودرمانی
زالودرمانی یکی از شاخه‌های اصلی پزشکی، زیست‌ درمانی است. كـه در این علم از موجودات و حشرات زنده مانند زالو، زنبور و غیره به عنوان یك روش درمانی استفاده می‌شود. زالودرمانی یا لیچ […]